Kub Name Service

บริการจดโดเมนบน Bitkub Chain.

ค่าบริการคำนวณตามจำนวนของตัวอักษร

6 ตัวอักษรขึ้นไป

ค่าบริการ 5 KUB ต่อปี

5 ตัวอักษร

ค่าบริการ 25 KUB ต่อปี

4 ตัวอักษร

ค่าบริการ 50 KUB ต่อปี

3 ตัวอักษร

ค่าบริการ 100 KUB ต่อปี

1-2 ตัวอักษร

ค่าบริการ 200 KUB ต่อปี

 

TRUST BY

SEE US ON